IŞİD'in hilafet ilanı ne anlama geliyor?

IŞİD Örgütü'nün hilafet ilan etmesi İslam dünyasındaki benzer hilafet ilanlarını akla getirdi

1924'de TBMM tarafından hilafetin kaldırılmasıyla birlikte hilafet tartışmaları İslam dünyasının gündeminden hiç düşmedi.

Fakat az sayıda insan dışında kimsenin tanımadığı IŞİD Örgütü'nün lideri Ebubekir Bağdadi'nin hilafet ilanı çok tartışılacağa benziyor.

Read the rest of this entry »

emeviler

İslâm tarihinde "Dört Halife Devri"nden sonra İslâm Devleti'nin başına gelen hanedana verilen ad. "Beni Ümeyye" de denir. Emevî iktidarı, Doğu ve Batı Emevîleri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğu Emevîlerine (661-750) Suriye ya da Şam Emevîleri, Batı Emevîlerine (756-1031) ise Kurtuba ya da Endülüs Emevîleri denir.

Read the rest of this entry »

emeviler

İslâm tarihinde "Dört Halife Devri"nden sonra İslâm Devleti'nin başına gelen hanedana verilen ad. "Beni Ümeyye" de denir. Emevî iktidarı, Doğu ve Batı Emevîleri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğu Emevîlerine (661-750) Suriye ya da Şam Emevîleri, Batı Emevîlerine (756-1031) ise Kurtuba ya da Endülüs Emevîleri denir.

Read the rest of this entry »

Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası

Hilafet meselesi çevresindeki tartışmalar günümüze kadar azalan ve eksilen bir yoğunlukta sürmüştür. Yapılan yayınlarda meselenin dini yönü ortaya konulduğu gibi tarihi gelişimi de incelendi. Esasında, önce Türkiye’de, daha sonra diğer İslam ülkelerinde oluşan siyasal sistemlerle ilgili tartışmalar konuyu sürekli gündeme getirebilmektedir.

Read the rest of this entry »

HİNDİSTAN HİLÂFET HAREKETİ

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve hilâfetin otoritesini savunmak üzere Hindistan’da oluşturulan dinî-siyasî hareket.

Read the rest of this entry »

Hadis ilminde imamlık

Sahasında otorite ve güvenilir olan hadis râvisi.

Read the rest of this entry »

İslam Fıkhına Göre İmamlık

Fıkıh literatüründe imâmet amme hukuku alanında “devlet başkanlığı”, ibadetlerde ise “cemaate namaz kıldırma” anlamında kullanılır ve muhtemel bir karışıklığı önlemek için de birincisine “büyük imâmet” (el-imâmetü’l-kübrâ / el-imâmetü’l-uzmâ), ikincisine “küçük imâmet” (el-imâmetü’s-suğrâ) ya da “namaz imamlığı” (imâmetü’s-salât) denilir (bk. İMÂMET).

Read the rest of this entry »

Cumhuriyet Döneminde İmamlık

Osmanlı Devleti’nde din işlerini yürüten meşihat makamının gördüğü hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti üstlenmiştir. Ancak savaş şartları içinde, vatanın düşman işgalinden kurtarılmasının ön planda tutulduğu ve pek çok cami görevlisinin silâh altında bulunduğu kısa hizmet döneminde bu vekâletin gerek cami ve mescidlerle gerekse din görevlileriyle yeterince ilgilenme imkânı olmamıştır.

Read the rest of this entry »

Osmanlı Devleti’nde İmamlık

Osmanlı Devleti’nde imamlar müslüman topluma hizmet veren kadrolar içinde en geniş yeri işgal eder ve hizmet sahaları itibariyle de çeşitlilik gösterir. Toplum örgütlenmesinde mahalle imamları ayrı bir konuma sahip olmakla beraber sivil ve askerî kesimlerde hizmet vermek üzere özel ve resmî kimlikleri içinde de geniş bir kitle oluştururlar. İmamlar, padişah beratı ile hizmete alındıklarından Osmanlı devlet sisteminde “askerî”den sayılmaktaydılar. Berat sahibi imam ve hatipler, görev süreleri müddetince raiyyet rüsûmu ve avârızdan genelde muaf tutulmuşlardır. XVI.

Read the rest of this entry »

Diyanet Ansiklopedisi İmam Maddesi

İMAM

(الإمام)

Önder, lider; cemaate namaz kıldıran kişi; devlet başkanı.

Arapça emm “öne geçmek, sevk ve idare etmek” kökünden gelen imâm, terim olarak “cemaatle kılınan namaza önderlik eden kimse” ve “devlet başkanı” anlamlarını taşır. III. (IX.) yüzyılın ortalarında Endülüs’te devlet başkanıyla namaz kıldıran kimseyi birbirinden ayırmak için ikincisine sâhibü’s-salât adı verilmiş ve bu tabir zamanla İfrîkıye ve Mağrib’e de yayılmıştır; İran’da ise cemaate namaz kıldıran kimseye pîş-nemâz denir.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar