Osmanlılar

Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü imparatorluk (1300-1922)

I. SİYASÎ TARİH

A) Klasik Dönem (1300-1774)

B) Yakın Dönemler (1774-1922)

II. MEDENİYET TARİHİ

A) Siyasî ve İdarî Teşkilât

B) Askerî Teşkilât

C) Hukukî-Adlî Yapı

D) Malî Yapı

E) İktisadî ve Ticarî Yapı

F) Sosyal Hayat

G) İlim ve Kültür

H) Sanat

I. SİYASÎ TARİH

Read the rest of this entry »

Memlükler

Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).

Mısır’da Eyyûbî ordusundaki Türk asıllı âzatlı emîrler tarafından kurulan, dönemin tarihçilerinin Türk Devleti olarak adlandırdığı Memlükler (Kölemenler), Bahrî Memlükleri (Bahriyye, Birinci Memlükler; 1250-1382) ve Burcî Memlükleri (Burciyye, İkinci Memlükler; 1382-1517) olmak üzere iki dönemde incelenebilir.

Read the rest of this entry »

Abbâsîler

Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hânedan

I. SİYASÎ TARİH

II. MEDENİYET TARİHİ

A. İdarî ve Siyasî Teşkilât.

B. Askerî Teşkilât.

C. Adlî Teşkilât.

D. İlim ve Kültür Hayatı.

E. İçtimaî ve İktisadî Hayat.

F. Sanat.

I. SİYASÎ TARİH.

İsmini Hz. Muhammed’in amcası Abbas b. Abdülmuttalib b. Hâşim’den alan bu hânedana ilk atalarına nisbetle “Hâşimîler” de denilmektedir.

Read the rest of this entry »

Emevîler

Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hânedanı.

I. SİYASÎ TARİH

II. MEDENİYET TARİHİ

I. SİYASÎ TARİH

Hulefâ-yi Râşidîn döneminden sonra (632-661) Suriye’nin merkezi Dımaşk’ta kurulan İslâm tarihinin bu ilk hânedan - devleti, adını kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensup olduğu Benî Ümeyye (Ümeyye oğulları, Emevîler) kabilesinden almıştır. Muâviye ve ondan sonraki iki halife bu kabilenin Süfyânî kolundan, diğer on bir halife ise aynı ailenin Mervânî kolundandır.

Read the rest of this entry »

hz. Yahyâ (a.s.)

Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Yunus (a.s.)

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Zekeriyya (a.s.)

Kur’an’da adı geçen ve İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

hz. Elyesa (a.s.)

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.

Elyesa‘ kelimesinin aslı ve söylenişi hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı müfessirler kelimenin aslının “Yesa‘” veya “Leysa‘”, başındaki “Elin ise harf-i ta‘rif olduğunu söylemişlerdir. Yaygın olan telaffuz şekli Elyesa‘ olmakla birlikte bu adı Elleysa‘ şeklinde okuyanlar da vardır (bk. Kurtubî, VII, 32-33).

Read the rest of this entry »

hz. İlyâs (a.s.)

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.

Read the rest of this entry »

hz. Zülkifl (a.s.)

Kur’an’da adı geçen bir peygamber.

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar